Virtual Navigator


Esaote е първа компания въвела т.нар. “fusion imaging” и е световен лидер в областта на навигацията под ехографски контрол. Virtual Navigator е една от най-удачните разработки в тази област.

Virtual Navigator е технология за обемно "сливане" на образи от различни модалности. Технологията позволява да се съвместяват полученото в реално време ултразвуково изображение с твърдо привързания към него топографски обем на изследваната област, който е бил получен по-рано от източниците на медицинска визуализация притежаващи възможност за триизмерна реконструкция - компютърна и магнитно–резонансна томография.
В реално време на екрана на УЗ-апарата се изобразяват резултатите от ултразвуковото и томографского изследвания, твърдо привързани един към друг. Тази технология позволява да се оцени ориентацията на УЗ-лъч в пространството с точна обвързаност към конкретната област на изследването, траекторията на движението на инвазивните инструменти в проекцията на триизмерния модел на изследваната област, даже в случаите на затруднена визуализация заради особенности на проникването на ултразвуковата вълна.

Позициониращата система на Virtual Navigator състои от електромагнитна референтна система ( фиксиран излъчвател и мобилен приемник на трансдюсера) и свръх производителен компютър синхронизиращ положението на ехографския образ с предварително получени обемни изображения.

Крайният резултат е синхронизирано комбинирано изображение съчетаващо резолюцията на КТ или МР и ехография в реално време. Сливането на образите позволява да се преодолеят всички физиологични и физически ограничения на ултразвуковото сканиране. Компанията Esaote в технологията Virtual Navigator е успяла да обедини достоинствата на ултразвуковите, томографските и магнитно–резонансните методи за визуализация за по-пълен анализ на морфологията и увеличаване на информативността на резултатите, когато е невъзможно или е ограничена възможността да се реши поставената задача със средства на отделен метод.
Virtual Navigator разширява границите на приложение на ехографската техника при инвазивните процедури и позволява значително да се съкрати тяхната продължителност, едновременно с това да се увеличи тяхната достоверност. Сливането дава възможност за провеждане на малоинвазивни терапевтични процедури с максимално висок ефект.

Значителна е ролята на технологията Virtual Navigator в процеса на обучение на бъдещите специалисти по анатомичните особенности и спецификата на ултразвуковата визуализация по томографските изображения, получаването на навици за провеждане на биопсийни процедури, както на фантом, так и върху реален пациент.

Презентация CT/MR Fusion Imaging: The Solution to Interventional Procedures ( Quicktime 6.9Mb)

Virtual Navigator се предлага като опция за  висок клас ехографи от серията MyLab™.


VN_700.jpg