Esaote Ultrasound Systems

Stress Echo

Стрес-ехокардиографията (Stress Echo) е метод на УЗ-диагностиката на исхемия на миокарда, който се основава на показване на преходни нарушения на локална съкратимост на лявата камера в В–режим в отговор на дозирано физическо или фармакологично натоварване.

Stress Echo

Диагностичните възможности на стрес-ехокардиографията позволяват не само да се докаже ИБС, но и да се състави мнение за функционална значимост на патологията на коронарните артерии, за локализация и разпространение на исхемията и жизнеспособността на този участък на миокарда.
Стрес-ехокардиографията може да бъде използвана за определяне ефективността на аортокоронарно шунтиране, балонна ангиопластика, да се прогнозира състоянието на пациента след прекаран инфаркт на миокарда.

Оценката на локална съкратимост на стените на лявата камера (Wall Motion) се провежда в няколко ехографски проекции. За всеки етап от изследването режим на реално време се записват 2D клипове с по един сърдечен цикъл. Получените резултати се съединяват в WM (Wall Motion) Quad ( квадруплет на сърдечните съкращения) и се анализират. Оцветяването на изображението на всяко стъпало зависи от оценката на съкратителната способност на миокарда.

WM (Wall Motion) Quad
(Stress Echo)
WM (Wall Motion) Quad
(Stress Echo)

В първите две части на отчета на проведеното изследване са данни за пациента и допълнителни измервания. В третата част е графическото изобразяване на всички сегменти на лявата камера, а също така описание на съответствията между сегментите и оценките.
В четвъртата част се намират таблица със сегментите и таблица с индекси на оценките на сърдечните съкращения. Количеството на редовете в таблицата е равно на количеството сегменти в лявата камера, а количеството на нейните колонки – на броя на стъпалата в протокола на натоварването. Първата колонка пресмята всички сегменти, а всички останали колонки – оценките, дадени на сегментите на всяка степен. Таблицата на индекса на оценката на сърдечните съкращения дава процента на нормалните мускули за всяко стъпало, индекса на оценка на сърдечните съкращения и количеството неинтерпретируеми сегменти.

stress_1.jpg


В протокола за стрес тест изследване е включена възможност за оценка на кръвотока в коронарните артерии по време на натоварване - Coronary Flow Reserve (CFR). Изучаването на коронарния резерв се прави с доплер базирана методика CFI (Coronary Flow Imaging). Скоростта на потока се измерва в трите сегмента на лява предна низходяща коронарна артерия ( LAD): проксимален ( P), медиален ( M) и дистален ( D) по време на покой, дипиридамолов тест и възстановяване.