Esaote Ultrasound Systems

X Strain

Новата технология на компанията Esaote X-Strain е перспективно направление в ехокардиографията за анализ на регионална и глобална функция на сърдечните кухини.

X Strain


X Strain е сравнително нов метод за оценка на кинематиката на миокарда според скоростта на свиване на влакната на миокарда (Strain and Strain Rate / стрейн и стрейн рейт). Методът е базиран на прецизен спекъл анализ на поредицата от ехокардиографските образи получени с висока честота на кадрите ( Speckle tracking echocardiography). Съществуват 2D и 4D анализ на сърдечните камери.
Триизмерният модел на технологията X Strain отчита движение на стените на лявата камера във всичките три плоскости. При систолата протича надлъжно съкратяване, напречно удебеляване и циркулярно скъсяване на влакната на миокарда. Съответно стените на LV се деформират в надлъжно, напречно и кръгово направление.
За разлика от тъканната доплерография ( Tissue Tracking), при която се регистрират само надлъжните движения, изследването в XStrain може да се провежда по дългата и по късата ос на сърцето, наблюдението се осъществява върху напречното и надлъжно движение (по дългата ос) и напречно и циркулярно движение (по късата ос).

XStrain_6.jpg
Лява камера по дългата ос             
(XStrain)
RCA, Regional Curves Analysis                
(XStrain)

Използването на технологията X Strain на компания Esaote позволява да се разшири информативността на В–режима в ехокардиологията, а също така да се избегнат традиционните ограничения, които са присъщи на метода на тъканната доплерография, а именно:
- Необходимост от ориентация на ултразвуковия лъч паралелно на посоката на движение на изследваните структури. При тъканен доплер ъгълът между ултразвуковия лъч и посоката на свиване не трябва да превишава 20 градуса. В противен случай в значителна степен нараства грешката в измерванията.
- Сърцето извършва движения в три плоскости, и неотчитането на резултатите в някоя от тях води до изкривяване на резултатите от изследванията ,а оттам и до неправилно поставяне на диагноза.

Клиничните изпитания на водещите европейски болници са показали, че използването на стрейн и стрейн рейт анализ се е оказало ефективно за диагностиката на ранните патологии при артериална хипертензия, захарен диабет, амилоидоза, изследвания на диастолическата дисфункция при хипертрофия на лявата сърдечна камера.
Но основното значение на методиката за измерване параметрите на съкращаване и деформации е в определяне огнищата на исхемия. 

XStrain4D-2.jpg
4D XStrain™

Новата технология X Strain на компанията Esaote е перспективно направление в ехокардиологията за изследване на регионална и глобална структура и функция на лявата камера за ранна диагностика на скритата систолична и диастолична дисфункция.  

Прочетете също за Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)

Заедно с RF QIMT, RF QAS, CRT и CFI технологията X Strain е част от разширения пакет за кардиоваскуларна диагностика и се предлага като опция за  ехографи от серията MyLab™.

XStrain_5.jpg